Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (2024)

Grill's Hofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (1)

Eerste Weteringdwarsstraat 19-35
Open: dagelijks 07.00 - 19.00 uur

Tussen de Spiegelgracht en de Weteringstraat vinden we Grill's hofje. De naam staat boven de omlijste toegangsdeur op nummer 19. Dit hofje kenmerkt zich door de oude lantaarn die aan de buitenmuur prijkt en de 18e eeuwse klok een deur verder.
In de regentenkamer, boven de marmeren schoorsteen, vinden we de namen en de sterfdata van de weldoeners van dit hofje: Anthonie en Elizabeth Grill, getrouwd op 20 October 1693. Het hofje had 8 beneden- en 8 bovenwoningen, bestemd voor in totaal 32 vrouwen; in elke éénkamerwoning woonden twee dames. Al in 1850 kregen de oudere dames elk de bescheiden luxe van een eigen kamer. Later werden ook elektriciteit en een werkende waterleiding aangelegd. Maar... om naar het toilet te gaan moesten de bewoonsters nog wel naar de binnenplaats.

Looiershofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (2)

Nieuwe Looiersstraat 20-40
Open: ja, openingstijden onbekend

Wie via de Vijzelgracht de Nieuwe Looiersstraat ingaat ziet, even om de hoek, de drie eeuwen oude huizenrij. Op de gevel staat het jaartal 1665 en op het huis hangt een gevelsteen met de naam "De niwe Loeyerey", waarop je leerlooiers aan het werk ziet. De huizen aan de straatzijde behoren niet tot het hofje. Het jaartal 1829, wat onder de naam van het hofje staat, is het jaar waarin het hofje tot stand is gekomen. In tegenstelling tot andere hofjes was dit hofje niet bedoeld voor bejaarden maar hadden de huisjes dienst als particuliere huurwoningen. De huisjes zijn elk één kamer groot. In 1850 had jonkvrouwe Elias het beheer over dit hofje, een ingemetselde steen met een opschrift waarop haar naam wordt genoemd, is daar nog getuigen van.

Hodshon-Dedelshofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (3)

1ste Weteringdwarsstraat 83-95
Open: nee, g
esloten voor publiek

Als je geluk hebt staat de deur open... Dit statige hofje is sinds 1980 in bezit van Stadsherstel, dat het hofje heeft gerestaureerd. De naam verwijst naar het echtpaar Isaac Hodshon (1772-1855) en Isabella Dedel (1778-1865). Oorspronkelijk telde het hofje 20 woningen, bedoeld voor de bedienden van de families Hodshon en Dedel. Tegenwoordig zijn er 12 woningen, die alleen verhuurd worden aan alleenstaande dames boven de 60. Het bijzondere aan dit hofje is de brede, blinde muur aan straatzijde met een poort (waarop het familiewapen staat) en de grote, bijna vierkante ramen.
Op de binnenplaats staat de oorspronkelijke waterpomp, met een mooie lantaarn die wordt gedragen door 4 dolfijnen. Ook de vroegere toiletten zijn intact, tegenwoordig in gebruik als berging. Wat nu de tuin is, was vroeger het bleekveld. Hier werd de was gedroogd en gebleekt in de zon. Bijzonder aan dit hofje is de klok met één wijzer, die zich in de tympaan van het pand bevindt, onder de nok van het dak.

Zon's Hofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (4)

Prinsengracht 159-171
Open: ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur

Vanaf de straat valt dit hofje niet op. Hier stond vroeger een Doopsgezinde Kerk, die geen facade aan de openbare weg mocht hebben. De lange gang, vroeger niet meer dan een spleet tussen de huizen, werd de Sonnegang genoemd, en later de Noachsgang. De Vereenigde Waterlandsche en Vlaamsche Gemeente hield haar diensten in de kerk "De Zon" op de Singel. Als tweede "vergaderlocatie" bezat zij ook "De Kleine Zon", op de plek van het huidige Zon's Hofje. In 1720 werd deze locatie verkocht aan de Friese Gemeente der Doopsgezinden, die de kerk op haar beurt "Arke Noach" doopte. Later verenigde de Friese Gemeente zich met De Zon, zodat Arke Noach overbodig werd. In 1755 werd besloten hier een hofje te stichten, maar het duurde tot 1764 tot de vergunning rond was. In 1800 is het hofje uitgebreid met een nieuwe vleugel en in 1882 nog met enkele woninkjes, tot het ruimte bood aan 32 vrouwen. De bewoonsters waren ongehuwd, tenminste drie jaar lid van de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam en 50 jaar of ouder.

Claes Reiniersz. Hofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (5)

Keizersgracht 334-346
Open: nee, gesloten voor publiek

Dit hofje is net even anders dan de andere hofjes, gezien het in 1618 gesticht werd voor niet geheel onvermogende Rooms Katholieke Vrouwen. Hoewel het op de kaart van Balthasar Florisz (ca. 1625) aangeduid wordt als "Weduwenhof" konden ook ongehuwde vrouwen aanspraak maken op één van de 18 woninkjes in dit hofje. De vrouwen die hier destijds introkken betaalden bij intrede twee- tot driehonderd gulden en konden vervolgens gratis wonen. In 1866 werd de administratie van het hofje overgedragen van de afstammelingen van stichter aan de regenten van het R.C. Oude-Armenkantoor. De woningen werden nu tegen een bijdrage van slechts zeven gulden per maand beschikbaar gesteld aan in aanmerking komende alleenstaande vrouwen. Het hofje werd overigens, volgens het R.C.O.A.K. gefinancierd uit eigen vermogen. Het hofje had geen goede naam bij de Gereformeerde predikanten; zij overlegden in 1656 hun "Lijst van Paepsche Vergaderplaetsen in Amsterdam" aan Heren Burgemeesteren, waarin werd vermeld dat op de Keizersgracht, naast "het "Stifseltonneken" een ghestelijck weduwenhof van Claes Reiniersz (is) ghesticht, alwaer ghestelijcke weduwen en cloppen woonen en des vrijdags en donderdags wort er dienst ghedaen".

Hofje van Brienen

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (6)

Prinsengracht 89-133
Open: ma t/m vr 06.00 - 18.00 & zat tot 14.00

In 1797 kocht Arnaut van Brienen een woonhuis, pakhuis en bierbrouwerij om deze samen te voegen tot een hofje. Hij noemde het hofje "Van Brienen´s Gesticht Hofje De Star", waarbij De Star verwijst naar de naam van de brouwerij. Architect Abraham van der Hart had enkele jaren nodig om het hofje te bouwen. De heer Van Brienen maakte nog net mee dat de eerste steen werd gelegd (april 1804) maar overleed voordat de bouw voltooid was. Zoon Willem Joseph van Brienen zorgde ervoor dat het hofje werd afgemaakt, waarna hij het reglement opstelde en gedurende 30 jaar de regent was. In 1806 werd het hofje in gebruik genomen door 20 Roomskatholieke oudere echtparen en 6 mannen. De begane grond was bestemd voor woningen en de bovenverdiepingen werden verhuurd als graanzolders. Later werden deze ook verbouwd tot woonruimten. In de 20e eeuw werd een aantal woningen samengevoegd tot tweekamerwoningen en werden de regels versoepeld. 's Avonds ging de deur nog wel op slot, maar de bewoners kregen wel een sleutel. De huidige eigenaar, Woningbouwvereniging Het Oosten, financierde een grootscheepse renovatie om de woningen te laten voldoen aan de normen van deze tijd. Elke woning heeft nu twee of drie kamers en een eigen keuken en badkamer. De binnenplaats van het hofje, waar vroeger de was te drogen en te bleken hing in de zon (bleekveld), is tegenwoordig een mooi aangelegde tuin. Regenten huren het hofje van Het Oosten en regelen de verhuur aan bewoners. Het hofje is nu voor mannen en vrouwen vanaf 45 jaar met een laag inkomen. Zowel gehuwden als ongehuwden zijn welkom en katholiek zijn is geen vereiste.

Deutzenhofje

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (7)

Prinsengracht 855-899
Open: nee, g
esloten voor publiek

Het Deutzenhofje is het grootste Amsterdamse hof uit de 17e eeuw, gesticht in 1692 uit de nalatenschap van Agneta Deutz en in 1694-1695 gebouwd. Mevrouw Deutz, naar wie dit hofje vernoemd is, had voor haar dood de erven gekocht voor circa f 10.000,- en de regenten benoemd. Boven de markante poort prijkt in wit marmer de tekst: “Agneta Deutz laat hier haar liefde en godsdienst blyken, Den Armen tot troost, tot voorbeeld van den ryken. Anno 1695”. Naast de tekst vindt men twee “putti”: kinderfiguren die diverse attributen dragen, zoals de vredespalm, wierookvat, vruchten en een duif. Tenslotte zijn de wapens van de twee echtgenoten waar Deutz weduwe van was: Een wapen met beren van Zacharias van Beresteyn en met de meerman van Gerard Meerman. Het hof bestond uit 20 vrije woningen en gaf onderdak aan dames. Er is een riante binnenplaats met aan het eind van het middenpad een hal met Dorische zuilen, waarin een uurwerk uit 1703 hangt.

Hofjes in de Amsterdamse Grachtengordel (2024)

FAQs

Can you see Amsterdam in 2 hours? ›

So, even if you only have a few hours stop over at Schiphol, it is well worth heading into town and spending 2 hours in Amsterdam. The easiest way from Schiphol Airport into Amsterdam is by train. It takes 15-20 minutes to get to Amsterdam Centraal, the main train station in the centre of Amsterdam.

How long should you stay in Amsterdam? ›

Three days is the perfect amount of time to spend in the city. Amsterdam is quite small, so you don't have to be here for a long time to see all the best attractions. If you're wondering what to do in Amsterdam in 3 days, this is the article for you. Here is a list of what to see in Amsterdam in 3 days.

Why is Amsterdam the best? ›

As one of the most famous cities in the world, Amsterdam is synonymous with vibrant culture, rich history, inclusiveness and beautiful canals. Since its construction in the 17th century, the Amsterdam canal ring has grown into one of the most unique urban landscapes in the world.

What countries are close to Amsterdam? ›

Germany and France are both close so you could go to either one or both. spend your 1st 2 days in Amsterdam then to wherever in Germany 3 days, over to Paris 3 days return to Amsterdam and relax prior to departure. Look on a map and choose at the 2 or even 3 other cities you could visit, remember the time for travel.

Is a 6 hour layover in Amsterdam enough time to leave the airport? ›

A 6-7 hour layover will allow you to comfortably see Amsterdam without having to snap a quick picture of the nearest canal before rushing back to the airport. You'll want to stay fairly close to Centraal station during your 6-hour layover.

Can you walk around Amsterdam at night? ›

So, if you're wondering about strolling around Amsterdam at night, the good news is that it's generally a safe city. Amsterdam has a reputation for being pretty chill, with low crime rates compared to other big cities. Now, when you're out and about at night, here are a few things to keep in mind.

How much money you need in Amsterdam per day? ›

Amsterdam Trip Cost: Budget Guide
CategoryCost(USD)Details
Hotel$30 - $500 per nightRanging from hostels to luxury hotels.
Food$15 - $30 per mealMid-range restaurants.
Transportation$3.20 - $24.00Daily transport costs.
Attractions$20 - $50 per dayAverage entry fees for major sights.
1 more row

Is Amsterdam very expensive? ›

No, Amsterdam cannot be as expensive to visit as other European cities. However, Prices for accommodation, food, and attractions are relatively high compared to some other European cities. But we have a great experience and extensive research to help you plan a budget-friendly trip to Amsterdam.

What area in Amsterdam is best to stay in? ›

Where to stay in Amsterdam
 1. Jordaan. Originally built in the 17th century to house immigrants and the working class, this area has since been transformed into the city's most expensive neighbourhood. ...
 2. Oost. The eastern side of Amsterdam has a rich industrial and working-class heritage. ...
 3. De Pijp. ...
 4. Noord. ...
 5. Centrum. ...
 6. Oud-West.
Mar 13, 2024

What is the downside of Amsterdam? ›

Con #1: It's becoming increasingly unaffordable

The biggest challenge to a new life in Amsterdam is that it's become so expensive that only the well-off are able to afford housing there.

What is Amsterdam known for bad? ›

Dutch locals are tired of Amsterdam's reputation as a destination for bachelor parties and bad behavior, therefore authorities have taken steps to curtail the effects of rowdy visitors.

What kind of food is Amsterdam known for? ›

10 Best Local Dishes from Amsterdam
 • Stroopwafel. Taste Netherlands' popular sweet treat. ...
 • Bitterballen. Try deep-fried meatballs. ...
 • See also. 10 Best Parks in Amsterdam. ...
 • Dutch pancakes. Enjoy specialty pancakes. ...
 • Raw herring. Try Amsterdam's Infamous Fish. ...
 • Cheese. Enjoy classic Dutch delicacies. ...
 • Poffertjes. ...
 • Snert.

What US city is comparable to Amsterdam? ›

Holland, Michigan, is a city that is known for its Dutch heritage and displays it proudly. Attractions like the De Zwaan windmill and the annual tulip festival all present a shocking likeness to Amsterdam in the Netherlands.

How far is Amsterdam from German border? ›

The distance between Amsterdam and Germany is 205 km. The road distance is 661.2 km.

What city in Germany is near Amsterdam? ›

One of the closest major cities east of the Dutch-German border, Cologne is just 150 miles (240 km) from Amsterdam. The city serves as an excellent entry-point into Germany for travelers, as navigating between the two cities whether it's by train, bus, or car, is both affordable and easy.

What to do in Amsterdam in 3 hours? ›

 • Anne Frank House (Anne Frank Huis)
 • Amsterdam Central Station.
 • Herengracht.
 • Bloemenmarkt.
 • Rijksmuseum.
 • Van Gogh Museum.
 • Skinny Bridge (Magere Brug)
 • Jordaan.

Can you do anything with a 4 hour layover in Amsterdam? ›

Thanks to the proximity of the airport to the city center, even a short layover allows you to take in many of Amsterdam's highlights. Hop aboard a canal cruise or stroll through the intricate network of canals and bridges to see the city's centuries-old gabled townhouses.

Can I visit Amsterdam during layover? ›

If you have a Schengen visa, you can go through passport control. This means you can leave the international transit zone. You can visit Amsterdam or other places in the Netherlands during your transit period. You can also visit other countries in the Schengen area.

How many hours in front is Amsterdam? ›

This Is an Old Version
LocationLocal TimeUTC Offset
Amsterdam (Netherlands)Saturday, June 8, 2024 at 7:43:36 amUTC+2 hours
London (United Kingdom – England)Saturday, June 8, 2024 at 6:43:36 amUTC+1 hour
Corresponding UTC (GMT)Saturday, June 8, 2024 at 05:43:36

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6083

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.